Vildtbanestien 23

2635 Ishøj
www.vb-petanque.dk

 

Vedtægter for Vildtbanegårds Petanqueklub 21. marts 2016

 

§ 1                       Navn og hjemsted

 

                      Vildtbanegårds Petanqueklub, Vildtbanestien 23, 2635 Ishøj

                      Stiftet 16. april 1998.

 

§ 2                 Formål

 

Klubbens formål er at samle voksne og unge for at fremme interessen for Petanquespil hos Vildtbanegårds beboere. Klubben vil stå for instruktion i spillets regler og udførelse for alle interesserede. Derudover afholder klubben diverse arrangementer af såvel spillemæssig art som til gavn for det sociale fællesskab.

 

§ 3                 Optagelse

 

                      Alle, der er fyldt 18 år. Man kan kun optages 2 gange. Ved indmeldelse skal navn, bopæl, tlf.nr.. og fødselsdato oplyses.

 

§ 4                 Kontingent

 

Stk. 1            Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Der betales kontingent i alle måneder. 

 

Stk. 2            Restance ud over 2 måneder medfører automatisk slettelse som medlem. Det påhviler medlemmet selv at indbetale det månedlige kontingent.

 

§ 5                 Generalforsamling

 

Stk. 1            Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed og er beslutningsdygtig uanset

                      antal fremmødte. Generalforsamling holdes 1 gang årligt.

 

Stk. 2            Indkaldelse til generalforsamling udsendes til medlemmerne senest 4 uger før dens afholdelse, skriftligt med angivelse af mødested, tidspunkt og dagsorden.

 

 

Stk. 3            Indkaldelsen skal indeholde en oversigt over, hvilke emner der skal behandles.

 

Stk. 4            Forslag, som ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 14 dage i forvejen.

 

Stk. 5            Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal minimum indeholde følgende punkter:

 

1.                                      Valg af dirigent

2.                                      Valg af stemmeoptællere

3.                                      Bestyrelsens beretning

4.                                      Fremlæggelse af revideret regnskab og budget

5.                                      Fastsættelse af kontingent

6.                                      Indkomne forslag

7.                                      Valg af formand (i lige år)

8.                                      Valg af kasserer ( i ulige år)

9.                                      Valg til bestyrelsen: 2 best.medlemmer vælges i ulige år, 1 best.medlem i lige år. Alle vælges for 2 år

10.                                  Valg af 2 suppleanter

11.                                  Valg af revisor og revisorsuppleant

12.                                  Eventuelt

 

§ 6                 Stemmeret

 

Stk. 1            Udgået

 

Stk. 2            Medlemmer der har overskredet restancefristen har ikke adgang til generalforsamlingen

 

Stk. 3            Stemmeret opnås efter 2 måneders medlemskab

 

Stk. 4            På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal

 

Stk. 5            Skriftlig afstemning skal afholdes, hvis et medlem kræver det

 

§ 7                 Ekstraordinær generalforsamling

 

                      Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne måtte ønske det. Medlemmerne afgiver skriftlig begæring herom, med angivelse af forhandlingsemne. Alle underskrivere skal være til stede ved generalforsamlingen. Ved udeblivelse skal der foreligge skriftligt afbud til bestyrelsen senest 8 dage før. I modsat fald er generalforsamlingen ugyldig. Generalforsamlingen gennemføres iht § 5, stk. 2 og 3. Vedtagelse af forslag afgøres ved alm. stemmeflertal.

 

 

§ 8                 Bestyrelsen

 

Stk. 1            Klubben ledes af en bestyrelse bestående af en formand, en kasserer, 3 bestyr.medlemmer samt 2 suppleanter.

 

Stk. 2            Formanden vælges i lige år. Kassereren vælges i ulige år. 1 bestyr.medlem vælges i lige år, 2 bestyr.medlemmer vælges i ulige år. Alle vælges for 2 år. Suppleanter til bestyrelsen samt revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år. Genvalg kan finde sted.

 

Stk. 3            Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøde, når det skønnes nødvendigt. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til specielle opgaver.

 

Stk.4             Bestyrelsen råder over klubbens midler i overensstemmelse med klubbens vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

                      Foreningen tegnes af formanden .

 

§ 9                 Vedtægtsændringer

 

                      Vedtægtsændringer vedtages på en generalforsamling/ekstraordinær generalforsamling. Denne indkaldes iflg. § 5, stk. 1, 2 og 3, hhv § 7.

                      Forslag til vedtægtsændringer skal være formanden/bestyrelsen i hænde senest 14 dage i forvejen.

                      Ændringer vedtages ved almindeligt stemmeflertal.

 

§ 10               Regnskab

 

Stk. 1            Klubbens regnskab går fra 1. januar til 31. december.

 

Stk. 2            Kassereren er ansvarlig for foreningens regnskab, og at der altid forefindes en opdateret medlemsfortegnelse.

 

Stk. 3            Foreningens formue opbevares i et godkendt pengeinstitut.

 

Stk. 4            Kontantbeholdningen må være max. 3000,00 kr.

 

Stk. 5            Regnskabet revideres og godkendes af revisoren.

 

Stk. 6            Revisorpåtegnet regnskab kan hentes i klublokalet en uge før generalforsamlingen.

 

 

§ 11               Eksklusion

 

Stk. 1            Midlertidig eksklusion af et medlem kan ske på bestyrelsens foranledning, hvis man skønner, at medlemmet ikke har rettet sig efter klubbens regler, har udvist ukammeratlig optræden eller forsøgt at skade klubbens interesser.

 

Stk. 2            Fuldstændig eksklusion foretages af generalforsamlingen og skal behandles som et selvstændigt punkt på dagsordenen. Det medlem, der foreslås ekskluderet, har adgang til generalforsamlingen og skal underrettes pr. anbefalet brev senest 14 dage før.

 

 

§ 12               Udmeldelse

 

                      Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren og gælder fra udgangen af den måned, hvor udmeldelsen finder sted. Evt. restance skal bringes i orden på samme tidspunkt.

 

 

§ 13               Opløsning

 

Stk. 1            Klubben kan ikke opløses, såfremt en trediedel af klubbens medlemmer stemmer for dennes beståen.

 

Stk. 2            Klubben kan kun opløses på en generalforsamling.

 

Stk. 3            Afdelingsbestyrelserne kan lukke klubben midlertidigt, hvis love og vedtægter ikke overholdes.

 

Stk. 4            Indstilles klubben til opløsning, skal et evt. overskud gå til foreningsarbejde i VB.

                       

 

§ 14               Konduite

 

                      Hvor vedtægterne intet foreskriver, træffer bestyrelsen afgørelsen under ansvar over for generalforsamlingen og bestyrelserne i boligorganisationen.

 

§ 15               Ikrafttræden

 

                     Vedtaget på stiftende generalforsamling den 16. april 1998 med ændringer senest vedtaget på generalforsamlingen den 21. marts 2016.