Vildtbanestien 23
2635 Ishøj

www.vb-petanque.dk


 

Referat fra Ordinær Generalforsamlingen

Mandag 18. marts 2019 kl. 19:00 i klublokalet

 

VB II blev repræsenteret af Anders Kressner

Formanden Maj-Britt Stokholm bød velkommen

Valg af dirigent. Inga Juel Johansen  blev valgt – hun konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt.

 

Valg af stemmetællere. Valgt blev Yvonne og Anders fra afd.bestyrelsen

Bestyrelsens beretning. Fremlagt af formanden og godkendt.

Fremlæggelse af revideret regnskab – omdelt – fremlagt af kassereren. Regnskabet blev godkendt.

Fastsættelse af kontingent på baggrund af budget. Kontingentet blev bibeholdt på kr. 105.00 pr. kvartal. Dette blev godkendt.

Indkomne forslag. Der var ingen indkomne forslag.

Valg af formand - udgik -  foretages i lige år.

Valg af kasserer – Grethe Nørager genopstillede og blev valgt for 2 år.

Valg til bestyrelsen Poul Stokholm genopstillede og blev valgt, Merete Hoffmann  opstillede og blev valgt, begge to for 2 år.

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.  Annelise Mikkelsen (kaldet Lise) genopstillede og blev valgt, Bruno Østergaard opstillede og blev valgt, begge to for 1 år.

Valg af revisor og revisor suppleant – Lis Daugaard genopstilledeog  blev valgt til revisor og Palle Nielsen genopstillede og blev valgt til revisor suppleant, begge to for 1 år.

Intet at bemærke. .

 

Mødet sluttede i god ro og orden kl. 19.20