Vildtbanestien 23
2635 Ishøj

www.vb-petanque.dk


 

                                                            Referat fra Generalforsamlingen

                 Mandag den 20. marts 2017 kl. 19:00 i klublokalet                
Der var fremmødt 24 stemmeberettigede medlemmer.

VB II blev repræsenteret af Asger Wulff

         

Formanden bød velkommen

1.    Valg af dirigent. Joan Rasmussen blev valgt – hun konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt.

2.    Valg af stemmetællere. Valgt blev Lone og Inga.

3.    Bestyrelsens beretning. Fremlagt af formanden og godkendt.

4.    Fremlæggelse af revideret regnskab – omdelt – fremlagt af kassereren. Regnskabet blev godkendt.

5.    Fastsættelse af kontingent på baggrund af budget. Kontingentet blev bibeholdt på kr. 105.00/kvartal. Dette blev godkendt.

6.    Indkomne forslag. Der var ingen indkomne forslag.

7.    Valg af formand  - udgik -  foretages i lige år.

8.    Valg af kasserer – Grethe Nørager blev genvalgt for 2 år.

9.    Valg til bestyrelsen – Allan genopstiller og blev valgt, Poul opstiller og blev valgt, begge 2 for 2 år.

10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år – Joan genopstiller og blev valgt, Merete opstiller og blev valgt..

11. Valg af revisor og revisor suppleant – Jan blev genvalgt til revisor for 1 år og Lise blev valgt til revisor suppleant for 1 år.

12. Undersøgelse af fælles petanqueturnering i Ishøj .

Formanden bad Jørn om at gå.

 

Mødet sluttede i god ro og orden kl. 19.25