Vildtbanestien 23
2635 Ishøj

www.vb-petanque.dk


 

Referat fra Generalforsamlingen

                 Mandag den 21. marts 2016 kl. 19:00 i klublokalet

 

Der var fremmødt 18 stemmeberettigede medlemmer.

                     VB II blev repræsenteret af Merete Hoffmann.

Formanden bød velkommen.

 1. Valg af dirigent – Joan Rasmussen blev valgt – hun konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt med lovligt varsel.
 2. Valg af stemmetællere. Valgt blev Merete og Lis.
 3. Bestyrelsens beretning. Fremlagt af formanden og den blev godkendt.
 4. Fremlæggelse af revideret regnskab – omdelt – fremlagt af kassereren. Regnskabet blev godkendt.
 5. Fastsættelse af kontingent på baggrund af budget. Kontingentet blev bibeholdt på 105 kr. pr. kvartal. Dette blev godkendt. Vi budgeterer i år med større udgifter til en større sommertur.
 6. Indkomne forslag. Der var ingen forslag indkommet.
 7. Valg af formand – Maj-Britt Stokholm blev valgt enstemmigt
 8. Valg af kasserer – udgik - foretages i ulige år
 9. Valg til bestyrelse. 1 medlem på valg – Jørn genopstillede og blev valgt – 1 medlem for 1 år - Allan blev valgt.
 10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Poul og Joan på valg - begge genopstillede og blev genvalgt.
 11. Valg af revisor og revisor suppleant. Jan blev valgt til revisor og Lis til suppleant.
 12. Eventuelt.  Grethe bad de, der kunne overføre kontingent via netbank til: regnr. 1551 kontonr. 4957213567. Jørn spurgte om optagelse af nye medlemmer. Svaret var, at det tages op på bestyrelsesmøder hver gang. Generalforsamlingen sluttede kl. 19.25.