Vildtbanestien 23
2635 Ishøj

www.vb-petanque.dk


Referat fra Generalforsamlingen

                 Mandag den 16. marts 2015 kl. 19:00 i klublokalet

 

Der var fremmødt 22 stemmeberettigede medlemmer.

                     VB II blev repræsenteret af Merete Hoffmann.

 

Formanden bød velkommen.

 1. Valg af dirigent – Joan Rasmussen blev valgt – hun konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt med lovligt varsel.
 2. Valg af stemmetællere. Valgt blev Merete og Kim.
 3. Bestyrelsens beretning. Fremlagt af formanden og den blev godkendt.
 4. Fremlæggelse af revideret regnskab – omdelt – fremlagt af kassereren. Regnskabet blev godkendt.
 5. Fastsættelse af kontingent på baggrund af budget. Kontingentet blev bibeholdt på 35 kr. pr. måned. Dette blev godkendt. Vi budgeterer i år med større udgifter til medlemssamvær.
 6. Indkomne forslag. Der var ingen forslag indkommet.
 7. Valg af formand – udgik – foretages i lige år
 8. Valg af kasserer – Grethe Nørager genopstillede og blev valgt enstemmigt.
 9. Valg til bestyrelse. 2 medlemmer på valg – Inge genopstillede og blev valgt – Poul ville ikke genopstille – Maj-Britt blev valgt som det andet medlem.
 10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Leila Steffensen og Maj-Britt på valg (Maj-Britt indgik i bestyrelsen). 3 medlemmer stillede op. Leila, Poul og Joan og vi havde skriftlig afstemning om pladserne. Poul og Joan fik hver 19 stemmer og Leila fik 6 stemmer.
 11. Valg af revisor og revisor suppleant. Jan blev valgt til revisor og Allan til suppleant.
 12. Eventuelt.  Igen tog Jørn spørgsmålet om antal medlemmer i klubben op. Det havde vi vedtaget på et bestyrelsesmøde tidligere, og det står stadig ved magt. Antaller er max. 40. Han oponerede mod ventelisten. Han blev spurgt, om det var Ulla, sagen drejede sig om, og det var det. Damen har været medlem 2 gange før og har aldrig spillet, så hun er blevet afvist af bestyrelsen til at komme ind for tredje gang. Det er stadig bestyrelsen, der bestemmer hvilke medlemmer vi vil tage ind.

Vi gentager også Åbninstiderne: Vinter er åbningstiderne torsdage fra 1900 til ca. 2130 – søndage i ulige uger fra 12-15, hvor man kan medbringe sin egen mad til hygge komsammen.
Sommer er åbningstiderne torsdage fra 1900 (afhent udstyr og bliv skrevet til kamp på listen fra kl. 1830) – mandage i ulige uger spiller vi efter samme regler (altså mandag efter søndagsåbent er der lukket) – søndage i ulige uger spilles fra 1100. Kl. 1030 hentes udstyr og man skrives på listen til spil.
Der blev spurgt om man kan bankoverføre kontingenten. Det kan man godt. Dette skal ske til regnr. 1551  kontonr. 4957213567

 

Formand                                                        Kasserer                                                    Næstformand                

 

 

Best.1                                                Best.2                                                              Dirigent