Vildtbanestien 23
c/o Vildtbanestien 20, 1.tv.
2635 Ishøj

www.vb-petanque.dk


Referat fra Generalforsamlingen

                 Mandag den 17. marts 2014 kl. 19:00 i klublokalet

 

Der var fremmødt 17 stemmeberettigede medlemmer.

                     VB II blev repræsenteret af Merete Hoffmann.

 

Formanden bød velkommen.

 1. Valg af dirigent – Joan Rasmussen blev valgt – hun konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt med lovligt varsel.
 2. Valg af stemmetællere. Valgt blev Ole Nielsen og Jan Sørensen.
 3. Bestyrelsens beretning. Fremlagt af formanden og den blev godkendt.
 4. Fremlæggelse af revideret regnskab – omdelt – fremlagt af kassereren. Regnskabet blev godkendt.
 5. Fastsættelse af kontingent på baggrund af budget. Kontingentet blev bibeholdt på 35 kr. pr. måned. Dette blev godkendt. Vi budgeterer i år med større udgifter til medlemssamvær.
 6. Indkomne forslag. Der var kommet et forslag fra formand som gik på adresse ændring til en c/o adresse, da vi ingen postkasse har på lokationen af klubben. Den blev vedtaget. Desuden var der et forslag om at børn og unge betaler kontingent til halv pris hele året. Dette blev også godkendt.
 7. Valg af formand – Inga genopstillede og blev genvalgt
 8. Valg af kasserer – udgår – kun i ulige år
 9. Valg til bestyrelse. 1 medlemmer på valg – Jørn – han genopstillede og blev valgt.
 10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Leila Steffensen og Sonja Petersen på valg. Kun Leila genopstillede. Der kom 2 nye forslag til suppleanterne – nemlig Maj-Britt Stikholm og Palle Nielsen. Vi havde skriftlig afstemning. Resultat: Maj-Britt fik 9 stemmer – Leila 3 med 5 andenpladser og Palle 3 med 4 andenpladser. Valgt blev så maj-britt og Leila.
 11. Valg af revisor og revisorsuppleant – Joan Rasmussen og Jan Sørensen stillede op som suppleant. Begge blev valgt.
 12. Eventuelt.  Maj-Britt bad om ordet. Vi havde 15 års jubilæum den 16. april 2013. Hun har talt med Køge om vores tur til øl og whisky smagning. Vi syntes alle det var en god ide, så vi vedtog at det skal foregå lørdag den 26. juli 2014. Generalforsamling sluttede i god ro og orden klokken 20.05. Klubben gav en drink.

 

Formand                                                        Kasserer                                                    Næstformand                     
Inga Juel Johansen                                    Grethe Nørager                                               Poul Stokholm