Vildtbanestien 23
2635 Ishøj

www.vb-petanque.dk


Referat fra Generalforsamling

                Mandag 25. marts 2013 kl. 19:00 i klublokalet

Der var fremmødt 19 stemmeberettigede medlemmer.
VB II blev repræsenteret af Merete Hoffmann.
 
Formanden bød velkommen.
 1. Valg af dirigent – Joan Rasmussen blev valgt – hun konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt med lovligt varsel.
 2. Valg af stemmetællere. Valgt blev Maj-Britt Stokholm og Merete Hoffmann.
 3. Bestyrelsens beretning. Fremlagt af formanden og den blev godkendt.
 4. Fremlæggelse af revideret Regnskab – omdelt – fremlagt af kassereren. Regnskabet blev godkendt.
 5. Fastsættelse af kontingent på baggrund af budget. Kontingentet blev bibeholdt på 35 kr. pr. måned. Dette blev godkendt. Vi budgeterer i år med større udgifter til medlemssamvær.
 6. Indkomne forslag. Der var kommet et forslag fra formand og kasserer om vedtægtsændring. Dette på grund af først og fremmest flytning til nye lokaler, men også bankernes tåbelighed med, at amn ikke kan hæve penge ved kassen var en stor gene for klubben. Vi ændrede således at en person er ansvarlig for klubben, så kan vi nemlig få et hævekort, som kan bruges i automaten i banken. Der blev en vældig diskussion om denne ændring. Merete mente ikke, at vi kunne gøre dette i henhold til VB’s vedtægter. Vi mener det er vores penge, så længe klubben eksisterer, og skulle formand eller kasserer stikke af med kassen er det vores problem og ikke VB’s. Vi vedtog ændringerne og venter på reaktion fra VB II.  Reaktionen er kommet. Det er ok og vi hæfter selv for pengene.
 7. Valg af formand udgået (sker i lige år) - udgået
 8. Valg af kasserer – Grethe Nørager på valg – genopstiller – og blev valgt med klapsalver.
 9. Valg til bestyrelse. 2 medlemmer på valg – Inge og Poul S– begge genopstillede og blev valgt.
 10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Leila Steffensen og Sonja Petersen genopstillede og blev valgt ved klapsalver.
 11. Valg af revisor og revisorsuppleant – Joan Rasmussen og Maj-Britt Juhl modtog genvalg og blev klappet i mål.
 12. Eventuelt.  Maj-Britt bad om ordet. Vi har 15 års jubilæum den 16. april 2013. Hun foreslog vi afholdt en lille komsammen af en slags. Vi nedsatte et festudvalg bestående af Maj-Britt, Merete og Yvonne. De tilrettelægger denne begivenhed.  Det næste der kom op under eventuelt var spillediciplin. Der var meget run på til sidst i turneringen. Der blev diskuteret flere måder at forhindre dette, og resultatet blev, at vi udvidede spilleudvalget, så de må finde en løsning på dette. Udvalget består nu af Maj-Britt, Poul S, Ole N og Grethe N. Vi starter som sædvanligt den første søndag i april med morgenmad klokken 0930. Der blev også talt en del om Dart spillet. Det vil spilleudvalget også se på. Vi starter den nye turnering sammen med Petanquespillet, så har man hele året til at afvikle sine kampe. Den generelle holdning er, MAN MELDER SIG IKKE TIL TURNERING HVERKEN I PETANQUE ELLER DART, HVIS MAN IKKE KAN GENNEMFØRE. VI MÅ HAVE MERE SPILLER DISCIPLIN!!!!
 13. Generalforsamling sluttede i nogenlunde ro og orden klokken 2000. Klubben gav en drink.