Gildbrostien 24
Kælderen
2635 Ishøj

www.vb-petanque.dk


Referat fra Generalforsamling

                Mandag 26. marts 2012 kl. 19:00 i klublokalet

 Referat af generalforsamling i Vildtbanegårds Petanqueklub d. 26/3-12

 

Punkt 1 Valg af dirigent.

Joan valgt.

 

Punkt 2 Valg af stemmetællere.

Merete mødt for afdelingen, derfor ingen stemmeret.

Gull og Merete valgt som stemmetællere. 16 stemmeberettede.

 

Punkt 3 Bestyrelsens beretning.

Formanden ikke mødt pga. sygdom.

Beretningen var omdelt, og den blev godkendt uden bemærkninger.

 

Punkt 4 Fremlæggelse af revideret regnskab.

Gennemgang af regnskab af Grethe.

Ingen bemærkninger. Regnskabet godkendt.

 

Punkt 5 Fastsættelse af kontingent.

Merete spurgte hvor mange medlemmer vi er.

Vi er pt 32 betalende medlemmer, og selvom indtægterne for kontingent ikke er så store pga. det faldende medlemstal, 

blev det besluttet at fastholde kontingentet på 35 kr. pr. måned.

 

Punkt 6 Indkomne forslag. Udgik. Der var ingen indkomne forslag.

 

Punkt 7 Valg af formand.

Inga genopstillede. Der var ingen modkandidater så Inga blev valgt.

Der forelå en skriftlig fuldmagt fra Inga.

 

Punkt 8 Valg af kasserer i ulige år. – Udgik

 

Punkt 9 Valg til bestyrelsen.

Jørn var på valg og modtog genvalg. Jørn valgt uden modkandidater.

 

Punkt 10 Valg af 2 suppleanter for 1 år.

Leila og Sonja genopstillede.

Leila blev valgt til 1 suppleant, Sonja til 2 suppleant.

 

Punkt 11 Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år.

Joan og Maj-Britt genopstillede.

Begge blev valgt.

 

Punkt 12 Eventuelt.

Ingen kommentarer.

 

Generalforsamlingen afsluttet klokken 19,16.

Kassereren takkede for god ro og orden.

Referent

Maj-Britt Stokholm