Gildbrostien 24
Kælderen
2635 Ishøj

www.vb-petanque.dk


Referat af Generalforsamling

                Mandag 22. marts 2010 kl. 19:00 i klublokalet

 

Der var fremmødt 15 stemmeberettigede medlemmer.

Fra VB II var Asger Wulff mødt.

 

Formanden bød velkommen og vi gik til punkt 1.

  1. Valg af dirigent – Helmer Larsen blev valgt – han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
  2. Valg af stemmetællere. Valgt blev Lone og Kim.
  3. Bestyrelsens beretning. Fremlagt af formanden og den blev godkendt. Vi holdt 1 minuts stilhed for vore afdøde medlemmer.
  4. Fremlæggelse af revideret Regnskab – omdelt – fremlagt af kassereren. Regnskabet blev godkendt.
  5. Fastsættelse af kontingent på baggrund af budget. Budget fremlagt og godkendt uden kontingentforhøjelse. Så dette er stadig 105 kr per kvartal.
  6. Indkomne forslag. Der var et, en ændring til spilleregler. Dette blev godkendt.
  7. Valg af formand – Inga blev genvalgt
  8. Valg af kasserer – ikke aktuelt (ulige år)
  9. Valg til bestyrelse. 3 medlemmer på valg  - fuldmagt fra opstillede medlemmer manglede og generalforsamlingen blev afsluttet med at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Formanden påtog sig hele skylden for dette.
  10. Mødet sluttede i god ro og orden.

 

  

 

   Inga Juel Johansen                                               Poul Stokholm                                                  Grethe Nørager

        Formand                                                            Næstformand                                                        Kasserer