Gildbrostien 24
Kælderen
2635 Ishøj

www.vb-petanque.dk


 Referat af Generalforsamling

                Mandag 23. marts 2009 kl. 19:00 i klublokalet

 

Der var fremmødt 14 stemmeberettigede medlemmer. Der var en fuldmagt.

Fra VB II var Asger Wulff mødt.

 

Formanden bød velkommen og vi gik til punkt 1.

 1. Valg af dirigent – Helmer Larsen blev valgt – han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt  indkaldt.

 2. Valg af stemmetællere. Valgt blev Erik Jensen og Birthe Larsen.

 3. Bestyrelsens beretning. Fremlagt af formanden og den blev godkendt.

 4. Fremlæggelse af revideret Regnskab – omdelt – fremlagt af kassereren. Regnskabet blev godkendt.

 5. Fastsættelse af kontingent på baggrund af budget. Budget fremlagt med en forhøjelse af kontingent fra 1. april 2009 til 35 kr. pr. måned. Dette blev godkendt.

 6. Indkomne forslag. Der var to. Det ene var en vedtægtsændring på grund af VB II møde med klubben. Det gjaldt opløsning af klubben. Denne blev vedtaget, så teksten nu i stk. 4 nu lyder: Indstilles klubben til opløsning, skal evt. overskud gå til foreningsarbejde i VB. Det andet forslag var om foreningen skulle have en hjemmeside. Det blev også vedtaget. Den hedder www.vb-petanque.dk  - den er købt men ikke aktiv endnu. Pris første år ca. 500 kr. Andet og efterfølgende år ca. 325 kr. pr. år. Inga og Maj-Britt laver den i fællesskab.

 7. Valg af formand udgået (sker i lige år)

 8. Valg af kasserer Grethe Nørager på valg – genopstiller – og blev valgt med klapsalver.

 9. Valg til bestyrelse. 2 medlemmer på valg – Gull og Poul – begge blev genvalgt med klapsalver.

 10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Britta modtog ikke genvalg, Tove modtog genvalg. Som ny suppleant trådte Morten til. Tove og Morten blev valgt med klapsalver.

 11. Valg af revisor og revisorsuppleant – Erik Jensen og Merete modtog begge genvalg og blev klappet i mål.

 12. Sidste punkt EVT.  Asger fra VB II havde nyt til os. Vi skal flytte !! Vore lokaler er ikke godkendt af brandvæsenet. Han kunne ikke fortælle, hvor vi skulle flytte hen, men han sagde at lokalet er større end det vi har, desuden er der køkken og toilet. Dette punkt var medvirkende årsag til kontingentstigningen, da det jo koster at flytte og gøre lokale i stand. Vi ville få besked så snart han havde fået en opsigelse på de lokaler, vi skulle overtage. Det bliver sikkert ikke før til juli vi kan flytte.
  Næste emne undet EVT – vi har nedsat et spilleudvalg bestående af Maj-Britt, Poul og Morten.
  Birthe Larsen
  tog igen punktet om dommere op. Vi har stadig kun én dommer pr. kamp. Andre skal ikke blande sig. Hun sagde også at vore baner er dårlige. Det er de også, men der er ikke meget vi kan gøre ved det. Peters og Anettes søn kan muligvis låne en stamper til os, det kunne jo gøre lidt til forbedringen. Vi må så lave pligtarbejde for spillere til at hjælpe med dette.

 13. Dirigenten takkede for god ro og orden og generalforsamlingen sluttede klokken 20:00. Derefter gav foreningen en drink, og der blev hyggesnakket.

  

 

   Inga Juel Johansen                                               Poul Stokholm                                                  Grethe Nørager

        Formand                                                            Næstformand                                                        Kasserer