Gildbrostien 24
Kælderen
2635 Ishøj

www.vb-petanque.dk


Referat af Generalforsamling

Torsdag 27. marts 2008 kl. 19:00 i klublokalet

 

Der var fremmødt 17 stemmeberettigede medlemmer. Og der var en fuldmagt.

Fra VB II var Merete Hoffmann mødt

 

Formanden bød velkommen og vi gik til punkt:

1.     Valg af dirigent – Helmer Larsen blev valgt – han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2.     Valg af stemmetællere. Valgt blev Merete Hoffmann og Erik Jensen.

3.     Bestyrelsens beretning. Omdelt. Fremlagt af formanden og den blev godkendt – efter beretningen holdt vi et minuts stilhed for Ole Juhl, tidligere kasserer.

4.     Fremlæggelse af revideret regnskab. Omdelt. Fremlagt af formanden, som midlertidig kasserer. Regnskabet blev godkendt.

5.     Fastsættelse af kontingent på baggrund af budget. Der forelå ikke noget budget. Det blev pålagt den nye bestyrelse at lægge et budget. Indtil videre uforandret kontingent.

6.     Indkomne forslag (herunder vedtægtsændringer). Der var indkommet to forslag til vedtægtsændringer. Det første var fra Inga Juel Johansen. Hun foreslog at paragraf 10 udgår og erstattes af en ny.
§ 10      Regnskab

 

                  Stk. 1             Klubbens regnskab går fra 1. januar til 31. december.

 

Stk. 2             Kassereren er ansvarlig for foreningens regnskab, og at der altid forefindes en opdateret medlemsfortegnelse.

 

Stk. 3             Foreningens formue opbevares i et godkendt pengeinstitut.

 

Stk. 4             Kontantbeholdningen må være max. 2000,00 kr.

 

Stk. 5             Regnskabet revideres og godkendes af revisoren.

 

Stk. 6             Revisorpåtegnet regnskab kan hentes i klublokalet en uge før generalforsamlingen.

Der blev bekendtgjort at forsikringer dækkede op til 3000,00 kr ved indbrud, så beløbet blev ændret til 3000,-  i stedet for 2000,- . Dette blev enstemmigt vedtaget
Det andet forslag til vedtægtsændringer kom fra Grethe Nørager, og det bestod af at reducere antallet af bestyrelsesmedlemmer til 5 i stedet for de 7 der sidder i dag. Stemmeafgivningen gav følgende resultat: 3 for, 13 imod og 1 stemmer ikke. Forslaget forkastet.

7.     Valg af formand. Den nuværende formand Maj-Britt Juhl ønskede ikke genvalg. Opstillet var Inga Juel Johansen, og hun blev enstemmigt valgt.

8.     Valg af kasserer – dette sker normalt i ulige år, men da vor tidligere kasserer er afgået ved døden skulle der vælges en kasserer for et år. Der var to opstillede nemlig Maj-Britt Juhl og Grethe Nørager. Skriftlig afstemning gav følgende resultat: Grethe Nørager 13 stemmer og Maj-Britt Juhl 4 stemmer. Grethe blev valgt.

9.     Valg til bestyrelse. Der skulle vælges tre nye medlemmer, da Erik Jensen, Aase Axelsen og Arne Roland Rasmussen ikke ønskede genvalg. Maj-Britt Juhl, Leila Steffensen og Palle Nielsen stillede op og de blev alle valgt.

10.  Valg af suppleanter til bestyrelsen. Der skulle vælges to. Britta Hermansen genopstillede og blev valgt. Som ny suppleant valgtes Tove Olsen.

11.  Valg af revisor og revisor suppleant. Erik Jensen stillede op og blev valgt til revisor. Merete Hoffmann blev valgt til revisorsuppleant.

12.  Eventuelt. Der var kommet en hilsen fra Karen Eklund til alle i klubben. Hun har det godt efter et uheld sidste sommer på Petanquebanen. Johnny Kastrup fremførte, at han synes vi skal prøve en ny kok til næste afslutningsfest i oktober. Den ny formand Inga Juel Johansen takkede Aase og Arne for det kæmpe arbejde de har gjort i klubben, og pålage kassereren at give dem et par gode flasker. Hun glemte helt Erik i farten, men selvfølgelig skal han også have en flaske.
Nøgler til klublokalet har skiftet hænder og alt er på plads, hvad dette angår.

Dirigenten takkede for god ro og orden og lukkede generalforsamlingen

 

 

 

---------------------------------------                             --------------------------------------                               ------------------------------------

                 Formand                                                 Næstformand                                                               Kasserer