Gildbrostien 24
Kælderen
2635 Ishøj

www.vb-petanque.dk

Referat af Generalforsamling

Mandag, den 19. marts 2007 kl. 19.00 i klublokalet

 

Der var fremmødt 21 stemmeberettigede medlemmer. Fra VB II Ole Christensen og Irmelin Hansen.

 

1.     Valg af dirigent Valgt blev Helmer Larsen. Dirigenten fik generalforsamlingens godkendelse ag en ændring i dagsordenen vedr. pkt. 8, valg af bestyrelsesmedlemmer, hvor der havde indsneget sig en fejl med hensyn til antallet på valg.

2.     Valg af stemmetællere. Valgt blev Erik Jensen og Ole Christensen.

3.     Bestyrelsens beretning. Omdelt. Fremlagt af formanden, enstemmigt vedtaget.

4.     Fremlæggelse af revideret regnskab. Omdelt. Fremlagt af kassereren, godkendt uden indsigelser.

5.     Indkomne forslag (herunder vedtægtsændringer). Ingen forslag indkommet.

6.     Valg af formand udgik (vælges i lige år)

7.     Valg af kasserer (vælges i ulige år). Ole Juhl modtog genvalg.

8.     Valg til bestyrelsen. Der valgtes  2 medlemmer for 2 år. Efter afstemning fik Gull Hansen og Poul Stokholm hver 19 stemmer, Inga Juel Johansen 4 stemmer, hvilket gav valg til Poul og Gull. Bestyrelsen består herefter af 5 medl. samt formand og kasserer. 

9.     Valg af 2 suppleanter for 1 år. Valgt blev Britta Hermansen og Grethe Nørager.

10.    Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år. Karen Eklund modtog genvalg som revisor. Som revisorsuppleant valgtes Inga Juel Johansen.

11.    Eventuelt. Irmelin Hansen bad om en inventarliste af hensyn til forsikringen. Inga bad om medlemsliste til alle medlemmer med tlf. nr. og adresser samt angivelse af, hvem der sidder på de forskellige poster i klubben.  Listerne vil ligge i klubben til afhentning. Klubben har p.t. 31 medlemmer.

 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden.